کنفرانس بین المللی ایکرام

با عنايت به توفيقات بدست آمده ، انجمن رباتيک ايران در آبان ماه سال 1399 اقدام به برگزاري هشتمین کنفرانس بين المللي رباتيک و مکاترونيک ايران  را خواهد نمود. نظر به اينکه يکي از اهداف اين همايش ارتباط هرچه عميقتر و مفيدتر ميان صنايع مرتبط با اين موضوع و مجريان و محققان توانمند داخلي است،لذا از آن مجموعه دعوت بعمل مي آيدکه با ارسال يک مقاله تخصصي در زمينه رباتيک و اتوماسيون در اين گردهمايي حضور به هم رسانيد. بديهي است روند داوري اين مقالات خارج از روند معمول ارائه مقالات خواهد بود و معيارهاي ارزيابي آن متناسب با نيازهاي صنايع داخلي کشور انتخاب خواهد شد. مواردي که ارا ئه مقاله توسط آن صنعت پيشنهاد مي گردد مي تواند پاسخگوي يکي از مفاد ذيل بوده و البته محدود به آنها نيز نخواهد بود: