مهلت ارسال مقاله

  20 تیر ماه 1396   15 مرداد ماه 1396

اعلام نتایج داوری

27 شهریور 1396   4 مهر ماه 1396

ارسال نهایی مقالات

11 مهر 1396   15 مهر 1396

زمان شروع کنفرانس

3 آبان  1396

زمان پایان کنفرانس

5 آبان 1396