پنجمین کنفرانس بین المللی ایکرام

با عنايت به توفيقات بدست آمده ، انجمن رباتيک ايران در آبان ماه سال 1396 اقدام به برگزاري پنجمن کنفرانس بين المللي رباتيک و مکاترونيک ايران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر را خواهد نمود. نظر به اينکه يکي از اهداف اين همايش ارتباط هرچه عميقتر و مفيدتر ميان صنايع مرتبط با اين موضوع و مجريان و محققان توانمند داخلي است،لذا از آن مجموعه دعوت بعمل مي آيدکه با ارسال يک مقاله تخصصي در زمينه رباتيک و اتوماسيون در اين گردهمايي حضور به هم رسانيد. بديهي است روند داوري اين مقالات خارج از روند معمول ارائه مقالات خواهد بود و معيارهاي ارزيابي آن متناسب با نيازهاي صنايع داخلي کشور انتخاب خواهد شد. مواردي که ارا ئه مقاله توسط آن صنعت پيشنهاد مي گردد مي تواند پاسخگوي يکي از مفاد ذيل بوده و البته محدود به آنها نيز نخواهد بود: /p>

- پروژه هاي تحقيقاتي و کاربردي در زمينه بکارگيري سيستمهاي رباتيکي

- پروژه ها و موارد اجرا شده در زمينه اتوماسيون خطوط توليد

- سيستم ها و سنسورهاي بکاررفته در اتوماسيون ورباتيکي خطوط

- نياز سنجي هاي صورت گرفته در خصوص بکارگيري سيستمهاي رباتيک در حال و آينده

- موارد و امور نيروي انساني و مديريت منابع انساني در صورت بهره برداري از سيستمهاي پيشرفته

خواهشمند است مقالات ارسالي تا حد امکان همراه با يک فيلم کوتاه از نحوه بکرگيري سيستمهاي رباتيک و يا اتوماسيون خطوط باشد.

بديهي است ارائه مشکلات و نيازهاي آن صنايعي در خصوص سيستمهاي پيشرفته و آسيب شناسي آينده اين صنعت مي تواند در هر چه پربار کردن نشست هاي تخصصي فوق مثمر ثمر باشد.